Àlbums de proves. Gravats - E. C. Ricart
Biblioteca Víctor Balaguer
Cerca avançada
Cerca bàsica / Basic search / Búsqueda simple
Guided Search / Búsqueda avanzada
- Escriviu la paraula o paraules que voleu trobar sense accents ni majúscules o cliqueu el botó "llista" per veure els índexs.
- Per trobar frases exactes: poema de nadal
- Podeu truncar les paraules fent servir un asterisc: cavall*
- Utilitzeu les opcions Y, O, NO de l'esquerra per combinar els termes en els diversos camps
- Type query criteria or click one "llista" button
- To match exact phrases: poema de nadal
- Use asterisk to truncate words: cavall*
- Use Y, O, NO options on the left to combine words in diferent fields
Note: The language of the catalogue is catalan
- Escribir la palabra o palabras a encontrar sin acentos ni mayúsculas o clicar el botón "llista" para ver los índices.
- Para encontrar frases exactas: poema de nadal
- Se pueden truncar las palabras usando asterisco: cavall*
- Usar las opciones Y, O, NO de la izquierda para combinar términos en distintos campos
Help