Declaració Mediambiental

La Biblioteca Museu Víctor Balaguer duu a terme accions per minimitzar l’impacte ambiental i fomentar la sensibilitat ecològica entre els seus treballadors i visitants.Els criteris es centren a reduir el consum d’energia, d’aigua i la generació de residus, i a augmentar l’ús de productes ambientals poc contaminants. 

 1. Estalvi energètic
 
-         El Museu Víctor Balaguer disposa d’un sistema de control climàtic que regula la temperatura i la humitat de les diferents sales expositives. La temperatura es controla entre els 20-22 º C, mentre que la humitat relativa es situa entre el 50-60%, seguint la normativa dels museus per a la conservació d’obres d’art.

-         A l’espai de biblioteca i oficines la regulació de la temperatura és l’adequada, a l’hivern entorn 19 i 21º i a l’estiu entorn als 25º.-         Utilització de bombetes de baix consum.

-         Els ordinadors, impressores i la  fotocopiadora s’apaguen al final de la jornada laboral.  

2. Estalvi d’aigua 
-         Els lavabos ubicats a oficines disposen d’un dipòsit d’estalvi d’aigua. Els lavabos del Museu disposen d’un sistema antic, però es regula el consum d’aigua mitjançant el nivell de la boia.

-         Les aixetes tenen un sistema d’interrupció automàtica, a excepció de les de la Sala Polivalent destinada a tallers.  

3. Gestió de residus 
-     Contenidors per a la recollida selectiva de paper i cartró.

-     Reciclatge de tòners, cartutxos de fax i fotocopiadora.

-     Vidre, bombetes, pots pintures es porten al centre de gestió de residus.  

4. Reducció de residus 
-    Optimització de les impressions: a doble cara, s’imprimeixen els documents necessaris.

-    Reutilització del paper.

-    Ús de paper reciclat.

-    Increment de l’enviament de material de difusió (invitacions, informació de lesactivitats del Museu, dossier de les exposicions, de premsa...) en format digital.

-    Punt de font d’aigua potable per reduir els envasos. 

 5. Mobiliari 
-    Supressió de barreres arquitectòniques per afavorir l’accessibilitat de persones amb discapacitat. Accés adaptat a les oficines i al Museu.